இருக்கும் பயனர்
உள்நுழையவும்
புதிய பயனர்?
இலவசமாக பதிவு
123worker is a marketplace for internet work
உங்கள் பணி ஸ்மார்ட் வழி செய்து ஆன்லைன்! உடனடியாக நம் தொழிலாளர் 24/7 பணிகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன். திறம்பட தரம் மற்றும் விலை ஒரு உயர் மட்ட கொண்டு, வேகமாக செய்து எந்த பணியை செய்யவும்.
நொடிகளில் ஒரு திட்டம் வெளியிடுங்கள். இப்போது முயற்சி!
 
 
 
 
Frequently Asked Questions

 

FAQ (Frequently Asked Questions)

Detailed Can & Cannot guideline for both Employers and Workers in the Guidelines FAQ

 

What is 123Worker all about?

 

123Worker is about connecting people who need something done (Employers) with people who want to help (Workers). These "things that need to be done" are called "micro jobs".

 

 


 

123Worker toon - how it works?

 

How do I know if I am an Employer or Worker? What's the difference?

 

After you register, you can be an Employer by starting a Campaign to have a task (micro job) done for you by others (micro workers). If you wish to earn money, you can start by selecting a "micro job", finishing it and get paid. You can be both at the same time - an Employer and Worker!

 

One account per user only

 

Every person should only create and use one account only. Users with more accounts will be banned from the system.

 

Accepting a job

 

A Worker is allowed to accept same job only once. Using more than one  account and accepting same job more than once will result in account termination. Workers should only accept jobs they are capable of finish. If you think you cannot deliver results, don't accept that job. Accepting a job and submitting a false proof will raise a red flag. In most cases three (3) red flags lead to account termination.

 

I'm a 123Worker... How and when do I get paid?

 

Workers get paid when their Employer rates the task submitted as "satisfied". When a Worker logs into their account, they can check the status of various tasks they have submitted. If a task is marked "not satisfied" by the Employer, you (the 123Worker) will not get paid. If a task is marked "satisfied" you will get paid. Workers can withdraw earned money through several different methods: PayPal, Check, Moneybookers, etc.  After you have requested a payout, it takes up to 30 business days to process your payment.

 

How do I become more involved as a 123Worker?

 

You can join us on Facebook or follow our tweets on Twitter.
We also have a 123Worker newsletters with interesting jobs, weekly tips, news & more - sign up on front page - its easy!

 

Are there some things Employers and Workers can and cannot do?

 

Yes there are! We provide a detailed Can & Cannot guideline for both Employers and Workers in the Guidelines FAQ.

 

Employers

 

Employers are people who need help getting something done. Employers start new campaigns and look for workers. Employers review work done and pay Workers.

 

Workers

 

Workers are people who enjoy helping others and earning a little extra cash. Workers accept jobs and deliver results. Workers get paid.

 

More details - please read Guidelines FAQ

 


Sign up bonus

 

When you register with 123Worker Sign up bonus will be added to your account. Sign up bonus will be spent for new Campaigns (jobs you create). That means you can use Signup bonus and ask people to help you with something. You can not withdraw Signup bonus as it separated from the account balance.

 

Questions?

 

If you are a member please open a Support ticket.

 

 

 
 

Copyright © 网站版权归属广州阿文网络科技有限公司,所有备案号:粤ICP备20058342号-2